Patreon Introduction Post: My Journey So Far

*The post is written in both English and Dutch / De post is geschreven in het Engels en Nederlands.

[EN] Quit my studies to pursue my dreams

For the ones who do not know or haven’t heard: last year I dropped out of school to pursue my own dreams. I go more in dept in this blogpost: https://brittvandenelzen.com/quit-school-to-pursue-my-dreams/.
I am now at a point in my life where I can try it without any restrictions. No responsibilities, except for my own needs. Parents who support me and with whom I can continue to live until I have created a sufficient income for myself. So, bottom line, I’m very blessed with all the opportunities that I have and the people around me – who are very supportive.
Of course, this does not go without its struggles and from time to time this can be mentally quite taxing, but that’s more of an internal struggle with myself. Society as a whole expects certain things from you and if you don’t deliver them, it can sometimes bring unexpected pressure. For example, quite often I feel like I still “have to” get a degree in my chosen field to make a difference, but that’s an old way of thinking.
Fortunately, I put a lot of work into the mental aspect and I am getting stronger every day.

[NL] Gestopt met mijn studie om mijn dromen achterna te gaan

Voor degene die het niet weten of niet mee hebben gekregen: ik ben afgelopen jaar gestopt met studeren, om mijn eigen dromen achterna te gaan. In deze blogpost ga ik daar dieper op in: https://brittvandenelzen.com/quit-school-to-pursue-my-dreams/ .
Ik ben nu op een punt in mijn leven waarin ik het zonder restricties kan proberen. Geen verantwoordelijkheden, behalve mijn eigen behoeftes. Ouders die mij steunen en bij wie ik mag blijven wonen totdat ik voldoende inkomen heb. Dus, puntje bij paaltje, ben ik heel erg gezegend met alle mogelijkheden die ik heb en de mensen om mij heen – die mij heel erg steunen.
Natuurlijk gaat dit niet zonder strubbelingen en is dit van tijd tot tijd mentaal een hele opgave, maar dat is meer een gevecht met mezelf soms. De maatschappij als een geheel verwacht bepaalde dingen van je en als je die niet klaar maakt, kan het soms onverwachte druk meegeven. Ik heb bijvoorbeeld redelijk vaak het gevoel dat ik nog “moet” studeren om ertoe te doen, maar dat is een oude manier van denken.
Maar gelukkig stop ik veel werk in het mentale aspect en word ik met de dag sterker.

[EN] What am I currently working on?

I am always working on all the things, but of course I have a few specific projects that I am focusing on. Since 2016 I have been working on a fantasy story, which has grown into an incredibly large high-fantasy series throughout the last couple of years. Because this is such an enormous project and it requires a lot of planning in advance, I’ve decided to postpone it and more specifically, not to publish it as my debut novel. It will also take some time before I’ve finally written the first book, since I am still in the development phase of the entire series.
I’m also working on a non-fiction book, for which I have no schedule at all, but which will be published one day. It’s basically about what I’m doing right now – chasing my dreams.
And then of course I have my main project, which I spend the majority of my time on.

[NL] Waar ben ik momenteel mee bezig?

Ik ben altijd bezig met van alles, maar ik heb uiteraard wel een paar specifieke projecten waar ik mee bezig ben. Sinds 2016 ben ik bezig met een fantasy serie, die in de afgelopen jaren uit is gegroeid tot een ongelooflijk groot high-fantasy project. Omdat dit zo gigantisch is en er een hoop planning vooraf aan te pas gaat, heb ik besloten deze uit te stellen en al helemaal niet als eerste project uit te geven. Het duurt ook nog wel even voordat ik het eerste boek heb geschreven, aangezien ik nu nog in de uitdenk fase zit van de hele boekenserie.
Daarnaast ben ik bezig met een non-fictie boek, waar ik totaal geen planning voor heb, maar welke ik wel ooit uit ga geven. Het gaat in feite over wat ik nu aan het doen ben – mijn dromen achterna aan het gaan.
En dan heb ik natuurlijk mijn hoofdproject, waar ik een heel groot deel van mijn tijd mee bezig ben.

[EN] My focus project and publishing plans

The book I’m focusing on is my post-apocalyptic novel. The story is set in a world where there is a big problem and my protagonist – who is a military trauma surgeon – is sent on a mission to that problem. The focus of the story is mainly on the romantic aspect, as my protagonist is going to run into someone who turns her world upside down.
I myself love romance a lot and therefore thought it was super fun to get started on this story. Of course, the story also has speculative fiction aspects, as I like the non-realistic. At first it was a project that I worked on in my spare time, without ever having plans to do anything with it. That has now resulted in my upcoming debut book, which I plan to publish early 2022.
But I will tell you a lot more about my story, any concrete plans and what I am working on in the upcoming months.

[NL] Mijn hoofdproject en uitgeef plannen

Het boek waar ik veruit het meeste mee bezig ben is mijn post-apocalyptische roman. Dit verhaal speelt zich af in een wereld waarin er een groot probleem heerst en waarbij mijn hoofdpersoon – die traumachirurg in het leger is – op missie naar dat probleem wordt gestuurd. De focus van het verhaal ligt vooral bij het romantische aspect, aangezien mijn hoofdpersoon iemand tegen gaat komen die haar wereld op zijn kop brengt.
Ik hou zelf ontzettend veel van romantiek en vond het daarom ook superleuk om met dit verhaal aan de slag te gaan. Natuurlijk heeft het verhaal ook speculatieve fictie aspecten, aangezien ik van het niet-echte hou. Het was eerst een project waar ik aan werkte in mijn vrije tijd, zonder dat ik van plan was er ooit iets mee te doen. Dat heeft nu uitgemond in mijn debuut boek, welke ik begin 2022 uit wil gaan geven.
Maar ik ga nog veel meer vertellen over mijn verhaal, concrete plannen en waar ik mee bezig ben over de aankomende maanden.

[EN] Why do I want to self-publish my books?

Why not write to publishers or look for literary agents to represent me and my books? I understand that many people like the idea of a large, established publishing house and feel like they can achieve much more when they’re represented by one. But I’ve always loved business and doing things myself. To have 100% control over the end product and decide how I want to tackle things for myself.
That is exactly why I want to do it myself. I want to choose with which editors I work, how my book cover looks and what I do and do not want to put in my story. And if that means I have to fall flat on my face a couple of times to get the hang of certain things – that might not happen with an experienced publisher – then so be it. I find it way too interesting to do it myself.

[NL] Waarom wil ik mijn boeken zelf uitgeven?

Waarom zou ik geen uitgeverijen aanschrijven of literair agenten gaan zoeken om mij en mijn boeken te representeren? Ik begrijp dat veel mensen het idee van een grote, gevestigde uitgeverij leuk vinden en dat ze voor hun gevoel dan veel meer kunnen bereiken. Maar ik heb altijd gehouden van ondernemen – dingen lekker zelf doen. 100% controle hebben over het eindproduct en helemaal zelf bedenken hoe ik dingen aan wil pakken.
Dat is ook precies de reden waarom ik het zelf wil doen. Ik wil zelf kiezen met welke editors ik werk, zelf kiezen hoe mijn boek cover eruit komt te zien en zelf kiezen wat ik wel en niet in mijn verhaal wil. En als dat betekent dat ik een paar keer op mijn bek moet gaan om bepaalde dingen te leren – waar een uitgever misschien geen last van heeft – dan is dat maar zo. Ik vind het allemaal veelte interessant om het niet zelf te doen.

[EN] Recently

So, what am I doing these days? My book, which I started out writing entirely in Dutch, is now moving towards the final phase. I’m working on my 4th edit, during which I’m mainly “rewriting” the book. The story is already there, but now it also has to sound good and run smoothly.
I’m also taking the first steps towards my book marketing plan. For example, I am in the process of getting my cover art and I am working with artists for this – and I have written a “hype” plan. This contains several channels and ways in which I can get the word out about my book.

[NL] Afgelopen tijd

Maar waar ben ik nu, deze dagen, mee bezig? Mijn boek, welke ik eerst helemaal in het Nederlands schrijf, gaat nu richting de eindfase. Ik ben bezig met mijn 4e edit en tijdens deze ronde ben ik het boek vooral aan het “herschrijven”. Het verhaal staat er namelijk al helemaal, maar nu moet het ook nog een beetje goed klinken en lekker lopen.
Daarnaast ben ik de eerste stappen aan het zetten voor mijn boek marketing. Zo ben ik in het proces om mijn cover art te verkrijgen en werk ik samen met artiesten hiervoor – en heb ik een “hype” plan geschreven. Hierin heb ik meerdere kanalen en manieren gezet waarop ik het woord over mijn boek de wereld in kan krijgen.

[EN] What to expect from my Patreon?

I’ll be writing a weekly “Indie Author Diaries” in which, just like I do in this post, I talk about what I’m doing. They’ll mainly be about my writing and publishing process. There’s nowhere else I talk about my personal experience a journey in this area. The reality is that writing and self-publishing can become a very solitary process and that’s why I think it’s important to share it – maybe even help people along the way. But because it is so personal, I only want to share it on my Patreon – behind a sort of lock. I also want it to be the very first place to share announcements, disclosures and news with my patrons (members of my Patreon).
Moreover, it is also an opportunity for others to give me extra support as an independent writer. But obviously, only if someone wants to! Please don’t feel forced. I’m eternally grateful to every single person who buys my book. <3

[NL] Wat kan je verwachten van mijn Patreon?

Ik wil elke week een soort “Indie Author Diaries” gaan schrijven, waarin ik net zoals ik in deze post doe, praat over waar ik mee bezig ben. Dit doe ik vooral over mijn schrijf- en uitgeefproces. Nergens anders praat ik zo over mijn persoonlijke pad op dit vlak. De realiteit van schrijven en zelf uitgeven kan een heel solitair proces zijn en daarom vind ik het belangrijk om dit te delen – misschien zelfs mensen mee te helpen. Maar omdat het dus zo persoonlijk is, wil ik het alleen delen op mijn Patreon – achter een soort slotje. Ook aankondigingen, onthullingen en nieuws wil ik als allereerste met mijn patron’s (leden van mijn Patreon) delen.
Bovendien is het ook een mogelijkheid voor anderen om mij als onafhankelijke schrijver extra te ondersteunen. Maar alleen als iemand dat wil! Voel je alsjeblieft niet gedwongen. Iedereen die mijn boek koopt, heeft mijn eeuwige dank. <3

[EN] Until my first “exclusive” post!
Lots of love,
Britt

[NL] Tot mijn eerste “exclusieve” post!
Veel liefde,
Britt
Follow:
Britt van den Elzen

Hi! I’m Britt, a 20-something creative entrepreneur from the Netherlands. I’m passionate about all things magic and can often be found dreaming about fictional worlds. The greatest love of my life is storytelling and I’ve been reading and watching stories ever since I can remember. ✨

Find me on: Web | Twitter | Instagram | Facebook

Share:
error: Content is protected!